• Algemene Voorwaarden

  Algemene Voorwaarden

  Artikel 1 Toepasselijkheid

  1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  - Abonnement: elke Overeenkomst met voor (het gebruik van) een Dienst van Sunnygames.club, waarbij de verschuldigde bedragen periodiek in rekening worden gebracht;

  - Content: (digitale) informatie, zoals tekst, gegevens, bewegende, stilstaande en grafische beelden, geluidsopnames en informatie in elke andere vorm, zoals spelletjes, reclame en/of gelijksoortige diensten;

  - Consument: een Klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

  - Dienst: de door Sunnygames.club worden aangeboden of geleverde mobiele telecommunicatie/MCB-dienst die bestaat uit het ter beschikking stellen van Content, in welke vorm dan ook;

  - Klant: de (potentiële) klant van Sunnygames.club;

  Content portal - Dit is een verzameling met downloads waar Sunnygames.club toegang toe mag verlenen;

  - Affiliate: andersoortige reclame-uiting via (mobiel) internet of andersoortige communicatiemiddelen (hieronder vallen ook publishers en websites)

  - Overeenkomst: elke afspraak op grond waarvan Sunnygames.club (een of meer) Diensten verleent;

  - Quizawin • Sunnygames.club: RGK Group LP Address: Suite 2, 5 St. Vincent street, Edinburg, EH3 6SW, Scotland, UK

  - Zakelijke Klant: een Klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

  1.2 Deze Algemene Voorwaarden treden in de plaats van alle algemene voorwaarden die bij de totstandkoming van een eerdere Overeenkomst van toepassing zijn verklaard.

  1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle online aanbiedingen van Sunnygames.club en op alle online met Sunnygames.club gesloten overeenkomsten.

  Artikel 2 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

  2.1 Alle aanbiedingen van Sunnygames.club zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Klant zijn onherroepelijk.

  2.2 Een Overeenkomst tussen Sunnygames.club en de Klant komt tot stand nadat alle door Sunnygames.club gevraagde gegevens zijn verstrekt en wij de opdracht hebben bevestigd aan het door de klant opgegeven mobiele telefoonnummer of op het scherm van zijn mobiele telefoon.

  2.3 Alle relevante informatie met betrekking tot Sunnygames.club en de af te nemen diensten alsmede de toepasselijke Algemene Voorwaarden zijn terug te vinden op de website(s) van Sunnygames.club De Klant is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en afdrukken van de Algemene Voorwaarden en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen versie. Sunnygames.club is niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst voor de klant toegankelijk te houden.

  2.4 De Klant staat er voor in dat hij in verband met de Overeenkomst alle door Sunnygames.club gevraagde informatie volledig en naar waarheid heeft verstrekt.

  Artikel 3 Conformiteit

  3.1 Opgaven van Sunnygames.club met betrekking tot prestaties, eigenschappen e.d. gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend.

  3.2 Afbeeldingen, beschrijvingen, foto's, catalogi, reclamemateriaal, aanbiedingen en de op de website(s) van Sunnygames.club opgenomen informatie, in welke vorm dan ook, binden Sunnygames.club niet.

  Artikel 4 Affiliate & Publisher Regels

  4.1. Affiliates die een dienst van Sunnygames.club promoten zijn verplicht zich te houden aan onderstaande voorwaarden:

  a. Plaats de website(s) van Sunnygames.club niet binnen andere pagina’s met onjuiste en/of misleidende informatie. De voorwaarden moeten altijd zichtbaar zijn.

  b. Plaats geen pop-ups en toolbars boven of in onze landing pages met onjuiste en/of misleidende informatie.

  c. Gebruik geen misleidende pagina’s en/of banners die links bevatten naar website(s) van Sunnygames.club.

  4.2 Affiliates nemen de plicht op zich naar goed koopmansgebruik de bepalingen in deze voorwaarden uit te voeren, almede uw gedragingen in lijn te brengen met datgene in algemene zin als ethisch en als een goede vertegenwoordiging van Sunnygames.club kan worden beschouwd.

  4.3. Op straffe van adequate maatregelen is de affiliate gehouden aan naleving van:

  a. de Nederlandse Reclame Code

  b. de Gedragscode voor Betaalde Mobiel Internet Diensten

  c. eventuele andere relevante wet- en regelgeving.

  Indien wordt geconstateerd dat een affiliate bovenstaande regelgeving niet naleeft zal deze zo snel mogelijk, en ten minste binnen 24 uur worden afgesloten.

  Artikel 5 Intellectuele eigendom

  5.1 De toegang tot, het gebruik en/of de afname van de (inhoud van de) dienst door de klant, leidt er niet toe dat enig intellectueel eigendomsrecht aan de klant wordt overgedragen.

  5.2 De Klant verkrijgt uitsluitend een beperkt gebruiksrecht op de (inhoud van de) dienst en is ermee bekend en accepteert dat voor dat gebruiksrecht aanvullende licentievoorwaarden kunnen gelden, al dan niet van derden.

  5.3 De klant vrijwaart Sunnygames.club en stelt Sunnygames.club schadeloos voor de gevolgen van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van Sunnygames.club of derden, ontstaan door het gebruik, in strijd met deze voorwaarden of de overeenkomst.

  Artikel 6 Prijzen

  6.1 De door de Klant verschuldigde (koop)prijs en bijkomende kosten voor verzending, BTW en eventuele andere kosten of toeslagen, worden duidelijk op de website(s) van Sunnygames.club vermeld.

  6.2 De op de website(s) van Sunnygames.club vermelde prijzen zijn vrijblijvend en gelden onder voorbehoud van wijzigingen.

  Artikel 7 Abonnementen, tarieven, betaling

  7.1 Elk abonnement wordt door de klant aangegaan voor onbeperkte duur.

  7.2 De klant kan de overeenkomst te allen tijde middels een e-mail aan nl@rgk.help, telefonisch +31208087086 via opzeggen. Instructies daartoe staan op de website(s) van vermeld. In geval van opzegging zijn partijen elkaar daardoor geen andere vergoeding of compensatie verschuldigd, dan de op dat moment openstaande betalingsverplichtingen.

  7.3 De klant zal de voor de dienst verschuldigde bedragen betalen aan de aanbieder van het mobiele netwerk waarmee de klant een overeenkomst heeft. De te betalen tarieven worden met btw en andere van overheidswege opgelegde heffingen verhoogd, tenzij anders vermeld.

  7.4 Sunnygames.club heeft het recht tarieven eenzijdig te wijzigen.

  7.5 De gegevens van Sunnygames.club zijn beslissend voor de vaststelling van de verschuldigde bedragen, tenzij door de Klant wordt aangetoond dat deze gegevens niet juist zijn.

  7.6 Alle tarieven zijn verschuldigd van het moment van aangaan van de overeenkomst.

  7.7 De klant verleent de aanbieder van het mobiele netwerk een machtiging tot automatische incasso voor de door Sunnygames.club verleende dienst.

  Artikel 8 Overmacht

  8.1 Indien Sunnygames.club door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade of kosten.

  8.2 Onder overmacht is mede te verstaan de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Sunnygames.club zijn ingeschakeld.

  Artikel 9 Bedenktermijn

  9.1 De wettelijke bedenktermijn van artikel 7:46c lid 1 onder f BW is op de dienst niet van toepassing.

  Artikel 9 Bedenktermijn

  9.1 De wettelijke bedenktermijn van artikel 7:46c lid 1 onder f BW is op de dienst niet van toepassing.

  Artikel 10 Aansprakelijkheid

  10.1 Sunnygames.club is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de totstandkoming of uitvoering van een Overeenkomst of het gebruik van een Dienst, tenzij in dit artikel anders is bepaald.

  10.2 Sunnygames.club is alleen aansprakelijk voor directe schade van de Klant -waaronder uitdrukkelijk niet begrepen immateriële schade - ontstaan door een aan Sunnygames.club toerekenbare tekortkoming - en per gebeurtenis of reeds samenhangende gebeurtenissen - tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde dienst waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt.

  10.3 Tekortkomingen in enigerlei vorm in de dienstverlening van derden, zoals aanbieders van mobiele netwerken of diensten zijn niet aan Sunnygames.club toerekenbaar.

  10.4 Sunnygames.club sluit iedere aansprakelijkheid voor schade anders dan genoemd in artikel 9.2 uit.

  10.5 Iedere vordering op Sunnygames.club, tenzij deze door Sunnygames.club is erkend, vervalt door het verloop van 6 maanden na het ontstaan van de vordering.

  Artikel 11 Privacy

  11.1 Sunnygames.club respecteert de privacy van de Klant. Sunnygames.club zal de persoonsgegevens van de Klant verwerken in overeenstemming met de Privacy Verklaring die op de website van Sunnygames.club is in te zien. De Klant stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

  Artikel 12 Slotbepalingen

  12.1 Indien de Klant namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Sunnygames.club aansprakelijk als ware hij zelf Klant.

  12.2 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ten opzichte van de Klant nietig of ongeldig zou zijn, wordt geacht in plaats daarvan een wel geldige bepaling van toepassing te zijn die de nietige of ongeldige bepaling het meest benadert.

  12.3 Alle geschillen tussen Sunnygames.club en de klant zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

  12.4 Op alle overeenkomsten die door Sunnygames.club worden gesloten is alleen Nederlands recht van toepassing.

  Sunnygames.club.

 • Over de dienst

  Geachte abonnee, als u zich voor de diensten met behulp van een sms-bericht hebt aangemeld, wordt de abonnementsprijs 12 euro per week.

  Als u zich hebt aangemeld door op een toets te drukken, is de prijs 15 euro.

  Om uw lidmaatschap te activeren dient u akkoord te gaan met de betaalpagina, hierna zullen wij de kosten voor de dienst afrekenen via uw mobiele operator.

 • Contact

  Helpdesk informatie:

  Dienstnaam: Sunnygames.club

  Geachte abonnee, als u zich voor de diensten met behulp van een sms-bericht hebt aangemeld, wordt de abonnementsprijs 12 euro per week.

  Als u zich hebt aangemeld door op een toets te drukken, is de prijs 15 euro.


  Deze dienst wordt gefaciliteerd door:
  RGK Group LP Address:Suite 2, 5 St. Vincent street, Edinburg, EH3 6SW, Scotland, UK


  Helpdesk Telefoon: +31208087086
  E-mail: nl@rgk.help

 • Privacy

  Privacy

  Wij geven om uw Privacy. Wij zullen er daarom naar streven om uw gegevens op een veilige manier te gebruiken en verwerken. Lees onderstaande Privacy statement om te begrijpen welke gegevens wij hebben en wat we hier mee doen.


  Let op: De Privacy Voorwaarden zijn aanvullend op de Algemene Voorwaarden en Spel Voorwaarden.

  Artikel 1. Inleiding

  1.1. Wij gaat verantwoord met de gegevens van haar bezoekers om. Wij zullen deze gegevens zorgvuldig beveiligen en verwerken.

  Artikel 2. Persoonsgegevens

  2.1. Wij komen in bezit van uw telefoonnummer wanneer u gebruik maakt van de dienst. Uw telefoonnummer zal in verband met administratieve afhandeling van betalingen worden opgeslagen.
  2.2. Wij slaat het IP-adres en de User-Agent op van gebruikers van onze diensten.
  2.3. Wij gebruiken uw persoonsgegevens in de eerste plaats om u de dienst te kunnen aanbieden. Verder zullen wij uw telefoonnummer gebruiken om u op de hoogte te houden van eigen, gelijksoortige producten en/of diensten van ons en/of derde partijen indien u daarvoor uw toestemming heeft verleend. Wij zullen altijd trachten rekening te houden met uw voorkeur.

  Artikel 3. Cookies

  3.1. Wij maken bij het aanbieden van onze elektronische diensten gebruik van 'cookies'. Een cookie is een bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Cookies worden gebruikt om bij te houden welke voorkeuren de bezoeker heeft ingesteld voor een bepaalde dienst. Ook kunnen cookies worden gebruikt om te voorkomen dat de bezoeker een bepaalde advertentie te vaak ziet of om te registeren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Cookies kunnen het eindapparaat of bestanden die op het eindapparaat staan niet beschadigen. Wij gebruiken een cookie met uw mobiele telefoonnummer op het devices waarop u zelf inlogt of gebruik maakt van de dienst.

  Artikel 4. Verstrekking aan derden
  4.1. Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verkopen of verhuren zonder uw toestemming.
  4.2. Wij kunnen uw gegevens aan derden verstrekken indien i) dat noodzakelijk is om de dienst aan u te kunnen verlenen ii) zij daartoe wettelijk gehouden is, iii) in het geval van geschillen en rechtszaken, iv) telecommunicatie providers of toezichthouders daarom verzoeken en/of iv) dat noodzakelijk is ter bescherming van haar eigen rechten.

  Artikel 5. Duur
  5.1. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan vereist is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Wij zullen de gegevens in ieder geval twee jaar bewaren om aan te kunnen tonen dat er van een abonnement sprake is geweest.

  Artikel 6. Uw rechten
  6.1. Wij willen duidelijk zijn over de wijze waarop wij met de persoonsgegevens van de bezoeker omgaat. Deze privacy verklaring wil daar een bijdrage aan leveren. Mocht u echter vragen hebben over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u een bericht sturen aan nl@rgk.help.
  6.2. U kunt ook aan bovenstaand adres een bericht sturen als u wilt weten welke gegevens over u zijn vastgelegd of als u uw gegevens wilt laten verwijderen.

  Artikel 7. Wijzigen
  6.1. Wij behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Controleer daarom regelmatig deze verklaring.

 • Afmelden